Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli, ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól;

 

2. W ramach niektórych szczegółowych zadań i umów współadministratorem danych osobowych jest:
a) Główny Lekarz Weterynarii z siedzibą: ul. Wspólna 30, Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl , (w ramach zadań i umów realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii);
b) Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze z siedzibą: ul. Botaniczna 14, Zielona Góra, kontakt e-mail: sekretariat@zgora.wiw.gov.pl ; (w ramach zadań i umów realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii).

 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl;
b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze: iod@wet.zgora.pl;
c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowej Soli – abi@vp.pl.

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia badań, kontroli, rejestrów, wykazów i list na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a w szczególności na podstawie:
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
- Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
- Ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- Ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

6. W przypadku publicznego charakteru rejestrów, wykazów i list Państwa dane są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

 

7. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.