Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
2024-06-03

WYZNACZENIA na rok 2024 W POWIECIE NOWOSOLSKIM


Napisał: admin

OGŁOSZENIE z dnia 03 czerwca 2024 r.

WYZNACZENIA NA ROK 2024 W POWIECIE NOWOSOLSKIM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2024.12 t.j.)

ogłasza, że do 07.06.2024 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczeń w zakresie:

1.    prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

Do wykonania w/w czynności potrzebny jest 1 lekarz weterynarii.

Termin realizacji:

Wyznaczenia dotyczą roku 2024 w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2024 r. Wyznaczenia dotyczą lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.

 Lokalizacja:

Teren powiatu nowosolskiego w podziale na gminy: Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Kolsko, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kożuchów.

 Informacja o sposobie i terminie udostępniania oraz składania wniosków przez lekarzy weterynarii ubiegających się o wyznaczenie:

a)    Dokumenty w formie pisemnej lub drogą elektroniczną e-puapem należy składać do dnia 07 czerwca 2024 r. w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól w godzinach od 8:00 do 15:00.

b)    Rozpatrywanie wniosków odbywa się komisyjnie.

c)    W skład komisji wchodzi: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli oraz pracownicy Inspektoratu

d)    Lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie winni przedstawić:

1)    pisemną deklarację o gotowości do wykonywania ww. czynności urzędowych,

2)    dyplom lekarza weterynarii,

3)    aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

4)    lekarze weterynarii zatrudnienie w Inspekcji Weterynaryjnej, którzy nie są pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli:

-        zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w którym wyznaczana osoba jest zatrudniona;

-        zgoda właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy;

5)    lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt:

-        zgoda kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne

6)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarzy weterynarii o których mowa w zakresie wyznaczenia w niniejszym ogłoszeniu w pkt. 4, 5, 7a, 9 (czynności określone w ust. 1 pkt 1 lit. d-f, lit. j tiret pierwsze i lit. l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej), które to kwalifikacje zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 lit. j. rozporządzenia 2017/625.

Publikacja ogłoszenia:

Ogłoszenie wraz załącznikiem „ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI” zamieszcza się na stronie: http://www.piwnowasol.pl/oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu.

Termin rozpatrywania wniosków:

Komisja rozpatrzy wnioski 10 czerwca 2024 r.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane i wybrane do wyznaczenia. 

Nowa Sól, 03.06.2024 r.

pdf Ogłoszenie o wyznaczeniach na 2024 rok

word Zgłoszenie wstępnej gotowości 2024