Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
2023-11-10

WYZNACZENIA na rok 2024 W POWIECIE NOWOSOLSKIM


Napisał: admin

OGŁOSZENIE z dnia 10 listopada 2023 r.

WYZNACZENIA NA ROK 2024 W POWIECIE NOWOSOLSKIM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli działając zgodnie z art. 16 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2022.2629 tj. z późn.
zm.) ogłasza, że do 29.11.2023 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące
wyznaczeń w zakresie:

1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży
zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu,
zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których
mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.( 10) - Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 853/2004', w tym badania dobrostanu zwierząt po ich
przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa
i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt
5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem
mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
6. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj
konsumpcyjnych i produktów jajecznych oraz wystawiania wymaganych
świadectw zdrowia,
7. pobierania próbek do badań w zakresie:
a) bezpieczeństwa żywności,
b) innym niż określony w tiret pierwszym
8. sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
9. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
10.prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt,
11.kontroli pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów
pochodnych, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania wymaganych
świadectw zdrowia;

 

 pdf Zgłoszenie wstępnej gotowości