Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
2021-07-29

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


Napisał: admin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia
27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym
utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze
pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym
roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów
dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych,
środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia
ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których
utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:
1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich
kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz
z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia
zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy
de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy,
o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.